¡CÓNOCE LA AEDL!

miércoles, 9 de enero de 2019

TALLER - Un Plan Digital es más que MarketingIKASTAROA

Zer eduki nagusi izan behar dituen plan digital batek, nola sortu behar den, zer hartu behar duen aintzat ikasi eta hari esker nola lor daitezkeen itzulkina, presentzia, posizionamendua, besteengandik bereiztea, bezeroak eta salmentak.

 NORENTZAT 

Zuzendari nagusiak, eta negozio-, marketin- eta salmenta-zuzendari eta -arduradunak.

 EGITARAUA 

 Sarrera.
Zergatik behar duzu plan digital bat?
Zer da estrategia digital bat?
Zer eduki behar du gure planak?
Zer prozesuri jarraituko dio zure planak?

Egoeraren azterketa.
Ekosistema digitala
Merkatua
Merkatuaren egoera
Lehiakideak
Bitartekariak, influencerak eta lankide potentzialak
Makroingurunea
Zure gaitasunak
AMIA azterketa

Helburuak.
Ikuspegia
Xedeak
Helburuak

Estrategia.
Segmentazioa eta zer publikori zuzentzen zaion erabakitzea
Posizionamendu-estrategia
Proposamen-estrategia eta marketin mix digitala
Eduki-estrategia
Komunikazio digitaleko estrategia

Taktikak.

Ekintzak eta kontrola.

Ondorioak.

 BALDINTZAK 

 Hauei buruzko ezagutzak izatea: ingurune digitalak, marketina, negozioa eta enpresa.

 IZENA EMATEKO 

 Meatzaldeko Behargintzak lagundutako ikastaroa. Meatzaldeko inskripzioek lehentasuna izango dute eta euskadi + innova webgunetatik egingo dira.
CURSO

Conocer los contenidos principales que debe contener un Plan Digital, cómo crearlo, qué debe tener en cuenta y cómo conseguir gracias a él retorno, presencia, posicionamiento, diferenciación, clientes y ventas.
 

 DIRIGIDO A 

Dirección General, Personas Directivas y Responsables de Negocio, Marketing y Ventas.

 PROGRAMA 

Introducción.
¿Por qué necesitas un plan digital?
¿Qué es una estrategia digital?
¿Qué debe ir en nuestro plan?
¿Qué proceso va a seguir tu plan?


Análisis de situación.
El Ecosistema Digital
Mercado
Situación de mercado
Competidores
Intermediarios, influencers y colaboradores potenciales
Macroentorno
Tus capacidades
Análisis DAFO

Objetivos.
Visión
Metas
Objetivos

Estrategia.
Segmentación y targeting
Estrategia de posicionamiento
Estrategia de propuesta y marketing mix digital
Estrategia de contenido
Estrategia de comunicación digital


Tácticas.

Acciones y Control.

Conclusiones.

 REQUISITOS 

Conocimiento de entornos Digitales, Marketing, Negocio y Empresa.
 

 INSCRIPCIÓN 

Curso subvencionado por Meatzaldeko Behargintza. Tendrán prioridad las inscripciones de Meatzaldea y se realizarán través de la web euskadi + innova